Germany

 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Fri 26/4 7:30 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Fri 26/4 7:30 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Fri 26/4 8:00 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Sat 27/4 2:00 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Sat 27/4 2:00 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Sat 27/4 2:00 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Sat 27/4 3:00 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Sat 27/4 3:00 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Sat 27/4 3:00 PM